OBCHODNÍ PODMÍNKY BORTENTO

  1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) prodávajícího,
společnosti Borten spol  s.r.o.,
s místem podnikání Antonka 55, 394 70, Kamenice nad Lipou,
IČ: 28450043,
DIČ: CZ28450043
(dále jen „Prodávající“),
upravují práva a povinnosti vzniklé mezi prodávajícím a zákazníkem jako kupujícím (dále jen „Kupující“) v souvislosti s koupí zboží od prodávajícího. Výběr zboží od společnosti Borten s.r.o. je možný na těchto adresách: www.zmrzlinu.czwww.borten.cz, www.bortentop.cz.

Kupujícím může být POUZE podnikatel. Vzhledem k platné právní úpravě OP rozlišují, zda je kupující spotřebitel, nebo podnikatel. Prodávající vystupuje jako podnikatel. Tato podmínka neplatí pro zboží uvedené na webu www.bortentop.cz.

  1. Vymezení pojmů

V těchto OP mají, kromě pojmů definovaných výše, následující slova a výrazy význam u nich uvedený:
(a) „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.   (b) „Objednávka“ znamená závazné přijetí návrhu na koupi konkrétního zboží učiněné kupujícím. Objednávka určuje zejména druh zboží, kupní cenu, způsob úhrady kupní ceny a způsob dopravy zboží včetně nákladů na dopravu a balení zboží.
(c) “Smlouva” znamená kupní smlouvu uzavřenou mezi prodávajícím na jedné straně a kupujícím na druhé straně, jejímž předmětem je koupě zboží.
(d) “Smluvní strana” znamená jednotlivé smluvní strany Smlouvy, a to podle okolností buď prodávajícího a/nebo kupujícího.
(e) „Zboží“ znamená věci nabízené prodávajícím na webových stránkách.
(f) „Skrytá vada“ vada, která vyjde najevo až po převzetí věci kupujícím.

Podnikatelem je každá osoba, která naplňuje definici uvedenou v § 420 a násl. Občanského zákoníku, zejména jsou podnikatelem všechny osoby zapsané v obchodním rejstříku, nebo podnikající na základě živnostenského, nebo jiného oprávnění podle zákona.
Spotřebitelem je dle § 419 Občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti, nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím, nebo s ním jinak jedná. Pro vyloučení pochybností se má za to, že pokud kupující v objednávce vyplní své identifikační číslo, a/nebo daňové identifikační číslo, pak smlouvu uzavírá v souvislosti s výkonem své podnikatelské činnosti a je pro účely smlouvy podnikatelem.

 

  1. Objednávka, uzavření smlouvy

Prodávající nabízí k prodeji pouze zboží uveřejněné na webových stránkách. Uveřejnění zboží na webových stránkách ze strany prodávajícího je návrhem na uzavření smlouvy za podmínek stanovených těmito OP, přičemž označení zboží, jeho vlastností a kupní cena jsou uvedeny v detailním popisu zboží na příslušné webové stránce společnosti Borten s.r.o. Návrh na uzavření Smlouvy je prodávajícím učiněn s výhradou vyčerpání zásob dotčeného zboží (vyprodání skladových zásob), nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit (např. zboží se již nevyrábí).
Kupní cena zboží je na webových stránkách uváděna bez daně z přidané hodnoty (DPH). Kupní cena je uvedena včetně všech souvisejících daní a poplatků. Kupující bere na vědomí, že ke kupní ceně budou účtovány náklady na dopravu ve výši dle zvoleného způsobu dopravy a případný poplatek za malou objednávku za podmínek dle čl. 4. Platební a dodací podmínky a budou kupujícímu sděleny před odesláním objednávky.

Kupující je povinen uvádět v pouze správné, pravdivé a úplné údaje. Veškeré podané objednávky jsou pro kupujícího závazné. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito OP, že jim v plném rozsahu porozuměl, a že s nimi souhlasí. OP ve znění platném ke dni odeslání objednávky tvoří nedílnou součást smlouvy. Na základě uzavřené smlouvy se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží uvedené v objednávce a umožní mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu stanovenou kupní cenu. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit náklady spojené s balením a zasláním zboží ve stanovené výši a to v závislosti na jím zvoleném druhu dopravy.
Kupující souhlasí s tím, že pro uzavření smlouvy mohou být použity komunikační prostředky na dálku. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na inteetové připojení, náklady na telefon) hradí kupující. Tyto náklady se neliší od základní sazby. Prodávající v této souvislosti neúčtuje žádné poplatky.
Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho úplným zaplacením.

4.Platební a dodací podmínky

Místem dodání zboží je adresa uvedená prodávajícím na internetových stránkách.

Prodávající umožňuje tyto způsoby plaby, pro které platí následující podmínky:

Platba v hotovosti

V případě uvedení požadavku na hotovostní platbu je objednávka považována pouze za rezervaci a jejím odesláním nedochází k uzavření smlouvy. Potvrzení objednávky je pak potvrzením rezervace zboží. Smlouva je uzavřena poté, co si kupující zboží prohlédne, aby se ujistil o povaze, charakteristice a funkčnosti zboží a potvrdí uzavření smlouvy převzetím zboží a zaplacením kupní ceny. O tom, že je zboží připraveno k vyzvednutí, bude kupující předem informován emailem. Zboží lze vyzvednout v obchodních prostorech prodávajícího na adrese Antonka 55, 394 70, Kamenice nad Lipou a to pouze na základě předchozí telefonické dohody s prodávajícím, tel. čísle 608 373 951, nebo 608 373 951. Platba bude kupujícím provedena při osobním převzetí zboží ve skladu prodávajícího.

Bankovním převodem

Platba bude kupujícím provedena po uzavření smlouvy na bankovní účet prodávajícího. Po ověření objednávky budou kupujícímu na jeho emailovou adresu zaslány pokyny pro provedení platby. Kupující je povinen zaplatit zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení pokynů k platbě. Prodávající odešle zboží zvoleným způsobem (Toptrans) do 3 (tří) pracovních dnů od zaplacení kupní ceny a ceny dopravy. Za zaplacení se považuje připsání celé částky na bankovní účet prodávajícího.

Na dobírku

Zboží bude odesláno zvoleným způsobem (Toptrans) do 3 (tří) pracovních dnů od uzavření smlouvy. Kupující provede platbu u zvoleného dopravce.

Dovoz prodávajícím

Platba bude kupujícím provedena v hotovosti při osobním převzetí zboží. Termín dovozu bude dohodnut individuálně mezi prodávajícím a kupujícím. Upozorňujeme, že při volbě dovozu zboží prodávajícím se nejedná o standardní způsob dopravy zboží. Dovoz zboží prodávajícím je nadstandardní službou, která je zpoplatněna. Po jejím provedení vzniká prodávajícímu nárok na zaplacení její ceny. Kupujícímu tudíž nevzniká nárok na vrácení nákladů na dopravu v případě pozdějšího uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že je povinen cenu dopravy uhradit vždy a to i v případech, kdy v souladu s těmito OP nebo zákonem od smlouvy odstoupí.

Společná ustanovení k dodání zboží

Uvedené doby odeslání zboží jsou pouze orientační a vztahují se na zboží, které je skladem. Prodávající nenese odpovědnost za případné nedodržení doby odeslání. V případě, že zboží není skladem, bude dodací lhůta prodávajícím upřesněna po odeslání objednávky, případně sdělena na vyžádání kupujícího.
Má-li prodávající dle zvoleného způsobu dopravy zboží odeslat, pak je povinnost odevzdat zboží splněna předáním prvnímu dopravci, je-li kupující podnikatel a předáním ze strany dopravce kupujícímu, je-li kupující spotřebitel.
Není-li výslovně stanoveno, jak má být zboží zabaleno, zabalí prodávající zboží tak, jak je obvyklé, a to způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem zajistí prodávající zboží pro přepravu.
Daňový doklad obsahující náležitosti dle zákona obdrží Kupující při převzetí zboží.
Je-li dodáno větší množství zboží, než bylo ujednáno, není smlouva na přebytečné množství uzavřena a kupující má povinnost vrátit přebytečné množství zboží zpět prodávajícímu na náklady prodávajícího.
Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, má prodávající právo zboží na účet kupujícího prodat a to po předchozím upozornění a poté, co kupujícímu poskytnul dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí zboží. To platí i v případě, že je kupující v prodlení s placením, kterým je předání zboží podmíněno.

Pokyny pro převzetí zásilky zboží při odeslání prodávajícím

Před převzetím zásilku zboží zkontrolujte! Zejména zkontrolujte neporušenost obalu. Pokud bude obal poškozen, trvejte na rozbalení zásilky a kontrole zboží ještě před jeho převzetím. V případě poškozeného obsahu zásilky (poškozeného zboží) zásilku nepřebírejte!
Věnujte mimořádnou pozornost vnějšku balení, tj. povrchu kartonu, ochranné pásce a veškerým i drobným porušením a trhlinám, obzvláště pak průrazům kartonu a deformacím rohů balíku. Tyto příznaky mohou znamenat neopatrné zacházení s balíkem během přepravy a tím i možný vznik škody na zboží uvnitř balení. Pokud narazíte při kontrole na jakýkoli ukazatel toho, že došlo k neoprávněnému vniknutí do zásilky či jejímu možnému poškození během přepravy, oznamte tuto skutečnost před potvrzením přepravního listu řidiči. Trvejte na sepsání reklamačního protokolu, event. potvrzeném záznamu o stavu doručovaného balíku a o případných dalších poškozeních. Tímto jednáním zajistíte snazší řešení případné pozdější reklamace a minimalizujete vznik možných škod.

  1. Odpovědnost za vady a za ÚJMU

Prodávající odevzdá kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení dle smlouvy. Zboží má vady, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i dodání jiného zboží, nebo množstevní vady.
Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího odevzdáním zboží. Stejný následek má, pokud kupující zboží nepřevezme, ačkoliv mu prodávající umožnil se zbožím nakládat. Právo kupujícího z vad zboží zakládá vada, kterou má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího z vad zboží vzniká i v případě vad, které prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Zvláštní ustanovení o prodeji zboží spotřebiteli:

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc (zboží) při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

(a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající, nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
(b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.
(c) věc odpovídá jakostí, nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.
(d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
(e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující (spotřebitel) je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí.

To neplatí:

(a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.
(b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
(c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím.
(d) vyplývá-li to z povahy věci.

Zvláštní ustanovení o prodeji zboží podnikateli:

Záruka je poskytována v délce uvedené na záručním listu zboží. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebováním (těsnění, převodové řemeny apod.). Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodborným zacházením, instalací nebo obsluhou, používáním zboží v extrémních podmínkách (např. extrémní teplota, vlhkost, prašnost atd.), působením chemických a mechanických vlivů prostředí (přírodní živly), připojením na elektrickou síť neodpovídající příslušným normám ČSN, zanedbáním péče o zboží, nedodržením montážních standardů. Záruka se také nevztahuje na zboží, které bylo poškozeno používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, provedením nekvalifikovaného zásahu, či změnou parametrů. Dále se záruka nevztahuje na zboží, které bylo upravováno kupujícím (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy. Zboží, které je určeno k odborné montáži musí být instalovány odbornou firmou.

Práva z vad zboží uplatní kupující u prodávajícího dle čl. 6. těchto OP (reklamační řád). Práva z vadného plnění však kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Odpovědnost za újmu se řídí ustanoveními všeobecně závazných platných právních předpisů. V případě, že je kupujícím podnikatel, sjednávají smluvní stany ve smyslu § 2898 Občanského zákoníku a za podmínek v něm uvedených následující omezení práva na náhradu újmy. Právo na náhradu újmy je omezeno do výše kupní ceny zboží dle smlouvy.

Prodávající není odpovědný za škody způsobené:

(a) nedovoleným nebo nesprávným užíváním zboží.
(b) uvedením nesprávných údajů ze strany kupujícího v objednávce.
(c) vlivy, které prodávající nemohl ovlivnit (včetně fyzikálních vlivů), tj. okolnostmi vyšší moci.
Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. Kupující odpovídá za správnost, pravdivost a úplnost údajů, které vyplnil v objednávce. Prodávající má za to, že údaje uvedené kupujícím v objednávce, nebo registračním formuláři jsou správné, pravdivé a úplné. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za újmu vzniklou v důsledku uvedení nesprávných, lživých či neúplných údajů ze strany kupujícího.

6.Reklamace (reklamační řád)

Reklamace se uplatňuje u prodávajícího a to buď písemně nebo osobně po předchozí dohodě s prodávajícím (bude vyplněn reklamační formulář). Kupující je povinen reklamační formulář vyplnit pravdivě a podepsat.
Prodávající přijímá k reklamaci pouze zboží jím skutečně prodané. Koupi zboží od prodávajícího je kupující při reklamaci povinen doložit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Bez předložení reklamovaného zboží k posouzení není reklamace řádně uplatněna a prodávající není povinen se jí zabývat.
Uplatní-li kupující řádně své právo z vad plnění (vyplnění reklamačního formuláře a předložení reklamovaného zboží), potvrdí mu prodávající písemně, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Práva z vadného plnění – spotřebitel:

Dle povahy vady má kupující (spotřebitel) ve vztahu k prodávajícímu tyto nároky:
(a) Kupující má právo na bezplatné odstranění vady, lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu. Pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, má právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti. Pokud vada představuje ze strany prodávajícího podstatné porušení smlouvy, může kupující od smlouvy odstoupit.
(b) Pokud kupující nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, má právo na dodání nového zboží, výměnu vadné součásti nebo právo od smlouvy odstoupit.
(c) Pokud kupující neuplatnil své právo (vzniklo-li) od smlouvy odstoupit, požadovat výměnu zboží nebo jeho součásti, nebo opravu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Práva z vadného plnění – podnikatel

Dle povahy vady má kupující (podnikatel) ve vztahu k prodávajícímu tyto nároky:
(a) Pokud vada znamená nepodstatné porušení smlouvy (odstranitelné vady, drobné vady nebránící podstatně užití zboží) má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
(b) Pokud vada znamená podstatné porušení smlouvy (neodstranitelné vady, vady podstatně bránící užití zboží, větší množství vad), má kupující právo na dodání nového zboží, opravu zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy. Kupující musí sdělit svůj nárok při reklamaci vady nebo nejpozději do 3 (tří) dnů poté, jinak má pouze práva dle písm. (a) výše.

Pokud prodávající vady neodstraní, může kupující žádat slevu z ceny, nebo od smlouvy odstoupit.

Zjistí-li kupující vadu zboží, je povinen zjištěnou vadu neprodleně oznámit prodávajícímu. V případě osobního převzetí musí kupující zjevné vady oznámit nejpozději při převzetí zboží. V případě doručení zboží přepravcem musí kupující oznámit zjevné vady nejpozději do 3 (tří) dnů od převzetí zboží. Skryté vady oznámí kupující nejpozději do 3 (tří) dnů od jejich zjištění. Neoznámí-li kupující vady ve výše uvedených lhůtách, ztrácí právo takové vady reklamovat.

Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že prodávající odpovídá kupujícímu za škodu vzniklou v důsledku vady zboží pouze do výše kupní ceny zboží, viz čl. 5 těchto OP.

  1. Ukončení Smlouvy

Smlouvu lze ukončit:

(a) na základě dohody smluvních stran. Na základě žádosti kupujícího lze smlouvu ukončit pouze do okamžiku odeslání zboží.

(b) odstoupením od smlouvy z důvodů uvedených v zákoně nebo v těchto OP. Odstoupení je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

 

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v těchto případech:

(a) v případě, že se mu nepodařilo ověřit objednávku, tj. kupujícím byly v objednávce uvedeny nesprávné nebo neúplné údaje.

(b) v případě podstatného porušení smlouvy kupujícím,

(c) kupující nesplňuje zákonné požadavky pro prodej zboží v případě, že jsou takové podmínky zákonem stanoveny.

(d) zboží se již nevyrábí nebo neprodává a v případě náhlého vyprodání skladových zásob zboží.

 

Za podstatné porušení smlouvy kupujícím se, kromě případů stanovených zákonem nebo na jiném místě těchto OP, považuje:

(a) prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny.

(b) prodlení kupujícího s převzetím zboží poté, co byl prodávajícím k převzetí vyzván a byla mu poskytnuta dodatečná lhůta k převzetí.

(c) poskytnutí nesprávných, lživých nebo neúplných údajů v objednávce.

Odstoupení od smlouvy Kupujícím – spotřebitelem

Kupující (spotřebitel) je oprávněn od smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 (čtrnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy, nebo od převzetí zboží, podle toho, co nastane později. K zachování lhůty postačí, pokud je odstoupení v této lhůtě prokazatelně odesláno prodávajícímu. V takovém případě prodávajícímu zašle, nebo po předchozí dohodě předá zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dní od odstoupení. Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese kupující.

Odstoupení od smlouvy musí kupující uplatnit u prodávajícího na drese uvedené v čl. 1 OP nebo na emailové adrese borten@seznam.cz.

Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení stejným způsobem, jako je přijal, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující vrátí zboží, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu na svůj náklad odeslal.

Kupující je povinen vrátit prodávajícímu zboží nepoškozené, nepoužité a včetně všech součástí a příslušenství (např. návod k obsluze). Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy:

(a) pokud je předmětem dodávka zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

(b) pokud je předmětem dodávka zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, nebo pro jeho osobu.

(c) pokud je předmětem dodávka zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

(d) pokud je předmětem dodávka zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

(e) pokud je předmětem dodávka zvukové, nebo obrazové nahrávky, nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal.

8.Ochrana osobních údajů a soukromí

Ochrana osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a vztahuje se pouze na fyzické osoby. Prodávající je oprávněn shromažďovat osobní údaje a informace o kupujícím a/nebo o zástupcích kupujícího, které získal v souvislosti s uzavřením smlouvy.

Prodávající shromažďuje a zpracovává osobní údaje pro účely uzavření a plnění smlouvy včetně práv a nároků ze smlouvy vyplývajících a vedení evidence kupujících a jejich zákaznických účtů. Pro tyto účely prodávající zpracovává zejména následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, datum narození/rodné číslo, identifikační číslo (IČ), daňové identifikační číslo (DIČ), telefonní číslo, e-mailové spojení, údaje o bankovním spojení (dále společně jako „osobní údaje“).

Kupující uzavřením smlouvy uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu a pro účely stanovené v čl. 9.2. těchto OP. Zpracováním osobních údajů může prodávající jako správce pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele, osobní údaje budou dále předávány dopravci za účelem dodávky zboží kupujícímu. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, souhlasí kupující se zpracováním osobních údajů rovněž pro účely nabízení produktů a služeb a pro marketingové a obchodní účely. Kupující je oprávněn kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely, a to písemným oznámením doručeným prodávajícímu.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s činností prodávajícího a obchodních sdělení prodávajícího na e-mailovou adresu kupujícího. Kupující je oprávněn kdykoli tento souhlas odvolat, a to písemným oznámením doručeným prodávajícímu.

Kupující potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že telefonické hovory s prodávajícím mohou být monitorovány a nahrávány, a to za účelem zkvalitňování služeb, vyřizování objednávek a reklamačního řízení.

Další práva a povinnosti

Prodávající dle § 1826 odst. 1 Občanského zákoníku uvádí, že:

(a) uzavřená smlouva u něj bude archivována v elektronické podobě (elektronická objednávka v objednávkovém systému prodávajícího).

(b) Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Požadavek kupujícího na uzavření smlouvy v jiném jazyce bude řešen individuálně.

(c) Smlouva je uzavřena postupem dle čl. 3 OP, tj. odesláním objednávky.

(d) Prodávající není vázán žádnými kodexy chování, ať již dobrovolnými či závaznými.

  1. Závěrečná ustanovení

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Pokud je kupujícím spotřebitel, aplikuje se též zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany souhlasí s tím, že komunikace a vzájemné doručování písemností může probíhat elektronicky na emailové adresy smluvních stran.

Smluvní strany se zavazují, že bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany nepostoupí ani nepřevedou jakákoliv práva či povinnosti vyplývající ze smlouvy, ani smlouvu jako celek, na třetí osobu či osoby. Žádná ze smluvních stran není oprávněna vtělit do podoby cenného papíru jakékoliv právo plynoucí ze smlouvy či jejího porušení.

 

V souladu s § 1794 odst. 2 Občanského zákoníku kupující uzavřením smlouvy prohlašuje, že:

(a) se vzdává práva dle § 1793 Občanského zákoníku, tj. zejména práva požadovat zrušení smlouvy a navrácení do původního stavu za podmínek dle § 1793 Občanského zákoníku.

(b) je si vědom poskytovaného plnění dle smlouvy, cenu za plnění smlouvy považuje za přiměřenou a úměou a s plněním za dohodnutou cenu souhlasí.

 

Kupující uzavřením smlouvy potvrzuje, že před uzavřením smlouvy mu byly ve smyslu § 1728 Občanského zákoníku sděleny všechny skutkové a právní okolnosti potřebné k posouzení možnosti uzavřít smlouvu a že neočekává ani nepožaduje od prodávajícího žádné další informace.

 

Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude vykládána v souladu a vyvolá právní následky pouze dle ujednání ve smlouvě výslovně vyjádřených a dle zákona, s vyloučením následků plynoucích ze zvyklostí a zavedené praxe smluvních stran.

Smluvní strany se dle § 558 odst. 2 Občanského zákoníku dohodly, že k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně anebo v daném odvětví se nepřihlíží.

V případě, že jedno nebo více ustanovení smlouvy, nebo těchto OP bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení smlouvy nebo těchto OP, která budou vykládána tak, jako kdyby tato nezákonná, neplatná anebo nevynutitelná ustanovení neexistovala. Smluvní strany souhlasí s tím, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena ustanoveními zákonnými, platnými a vynutitelnými, která se nejvíce blíží smyslu a účelu smlouvy a těchto OP.

Spory vzniklé při plnění smlouvy nebo v souvislosti s ním budou strany řešit primárně dohodou. Nebude-li dohoda možná, budou veškeré spory řešeny před soudy České republiky. V případech, kdy zákon tuto dohodu připouští, se smluvní strany dohodly, že místně příslušným je soud podle sídla prodávajícího.

Kontaktní údaje prodávajícího

Adresa elektronické pošty: borten@seznam.cz

Telefon: +420 608 373 951

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2015

V případě jakýchkoliv nejasností nás kontaktujte na adrese elektronické pošty nebo telefonním čísle.

 

× Jak Vám mohu pomoci?